Publikationer

 

  Michel Chion: Film - A Sound Art (2010)
  Crusing for Burgers: om kød og kødelighed i Frank Zappas Uncle Meat (2010)
 

Warching The Detectives (2010)

  Browsing the Suggestive Catalogue - Music in Modern Fantasy Films: On the Notion of Otherness in Movies as a Function of the Musical Dressing (2009)
  The Musical Ready-Made. On the Ontology of Music and Musical Structures in Film (2009)
  Frank Zappa, Captain Beefheart and the Secret History of Maximalism (2008)
  The Sound of Salience (2008)
  Analog og digital musik. Samspil og potentialer (2007)
  Klingende tidsrum (2007)
  Ready mates? Here come the ready-mades! (2006)
  Musikvidenskabens genstandsområder og kernefaglighed (2006)
  Gads Musikleksikon etbindsudgave (2005)
  Tallets Favn (2005)
  Figure out the Rhythm (2005)
  The Demise of the Musical Forum (2004)
  Forskningsformidling (2004)
  Ca. 25% af alle opslag i Gads Musikleksikon 2003 (1997-2003)
  Signifikansanalyse (arbejdspapirer) (2000)
  Virtually No Reality (2000)
  Rapport om IT's indflydelse på fagdidaktikken i faget musik (1998)
  Lærlingens troldmand (1998)
  Mediet er musikken - Om musik og multimedier (1998)
  EDB i musik (1997)
  Den Obligate Tambourin og Den Gyldne Shuffle (1996)
  Boulez, IRCAM og Répons (1996)
  ZIPI - MIDIs afløser? (1995)
  Marshall McLuhan i hot-pants (1995)
  En digitalt betinget refleks (1995)
  Flyvende Licens (1994-96)
  Struktur og tonalitet inden for rytmisk musik (1994)
  Elvis Has Just Left The Building - Frank Zappa in memoriam (1994)
  IO - om musikteknologi, musik og teknologi (1992)
  10 minutter af Répons (1992)
Broken Hearts Are For Assholes (1984)
  Emner mærket med kræver en PDFViewer plugin

 

 

10 minutter af Répons

artikel in Col Legno 1992, 24p

Artiklen er en meget behersket redigering af et kapitel fra licentiatafhandlingen IO, som i efteråret 1992 blev lagt til grund for tildelingen af den filosofiske licentiatgrad. Som sådan er der tale om en tekst, der indgår i en større sammenhæng. De redaktionelle indgreb skulle imidlertid modvirke, at selve løsrivelsen medfører forståelsesmæssige problemer.





 

Struktur og tonalitet inden for rytmisk musik

artikel in Col Legno 1994, 11p



 

Flyvende Licens

undervisningskompendium, 139p

Aalborg Universitet, Institut for musik og musikterapi og
Undervisningsministeriet, Gymnasieafdelingen 1994, 1995 og 1996

 

Kompendiet kan downloades kapitelvis her.



 

ZIPI - MIDIs afløser?

artikel in MusikInfo, 1995 3p

En oversigt over ZIPI-protokollen og dens fortræffeligheder formet som en sammenlignende diskussion mellem MIDI og ZIPI.
Artiklen omfatter ikke en gennemgang af protokollens tekniske implementering.

Hele artiklen i PDF-format




 

Den Obligate Tambourin og Den Gyldne Shuffle

artikel til Col Legno, 1996, 11p

Artiklen beskæftiger sig med to eksempler på, hvorledes musikteknologiske hjælpemidler med fordel kan inddrages i analysen.


Fokus er sat på kortlæggelsen af rytmiske implikationer herunder især på bestemmelsen af rytmiske fordelingsmønstre og deres indvirkning på det samlede musikalske indtryk.

I det ene eksempel påpeges det, hvorledes Det Gyldne Snit spiller en rolle for 'feelingen' inden for bestemte rytmiske stilarter og udtryk.

Hele artiklen i PDF-format

 




 

Boulez, IRCAM og Répons

artikel til Dansk Musiktidsskrift, DMT nr. 3 1996/97, 6p

Dele af denne artikel består af hhv. redigerede og ordrette citater fra min licentiatafhandling, IO, fra 1992 (fortrinsvis afsnittene om Répons). Størsteparten af det øvrige materiale stammer fra et foredrag, jeg holdt på Musikinstituttet i Aalborg i forbindelse med et symposium om serialismen, der fandt sted i slutningen af september 1996.


Hele artiklen i PDF-format

 




 

EDB i musik

oplæg i forbindelse med konference i Undervisningsministeriet, nov. 1996, 5p

trykt i Gymnasieskolens Musiklærerforenings blad i jan. 1997


Hele artiklen i PDF-format

 




 

Grunge og Gangsta Rap

endnu ikke publiceret 1995 og 96 ca. 32p



 

En digital betinget refleks

- en søndag forrmiddag i marts, 1995, 4p

Artiklen beskæftiger sig med en positiv kritik af seminaret  Lärarnas lärara i musik år 2000 arrangeret af Nordisk Ministerråd. Dette sker primært gennem en vurdering af seminarets håndtering af de emner som i forfatterens øjne nød størst bevågenhed – først og fremmest hypermedia, men også gennem en diskussion af, hvilke forventninger, man kan nære til et sådant seminar, netop nu under den digitale belejring, der er blevet de menneskers lod, der lever i denne afkrog af årtusindet.

Forfatteren starter med at komplementere konferencens atmosfære og forløb, men konstaterer en overraskende stor spredning i det faglige og pædagogiske niveau. Det påpeges hvorledes det var de utilitaristiske aspekter af feltet EDB og undervisning, der prægede konferencen, og at forventningerne hertil forekommer urealistiske og ureflekterede. Hvorimod en mere faglig-ideologisk behandling eftersøges. Delemner som MIDI, kritiseres principielt, ligesom hele hypermedia-feltet problematiseres med henvisning til, at dette medie forårsager et voldsomt brud på den vesteuropæiske uddannelsestradition. Endelig slås der til lyd for, at konferencen fører til etableringen af et kvalificeret forum, der kan behandle de teknologiske problemstillinger kritisk.



 

Marshall McLuhan i hot-pants

artikel in Nytt Om Data I Skolan, Nordisk Ministerråd, 1.1995, 5p

Synopsis
Artiklen gennemgår hovedbestanddelene i musikteknologispecialiseringsstudiet på musikinstituttet ved Aalborg Universitet. Denne nye uddannelsesretning udbydes i Danmark kun i Aalborg og den fremkommer som en udvidelse af det almene musikstudium ved instituttet. Uddannelsen er et såkaldt overbygningsstudium, der forudsætter en fuldstændig gennemført almen grunduddannelse (første del).

Med udgangspunkt i et konkret efteruddannelsesforløb af musiklærere inden for gymnasieskolen, som instituttet gennemfører i samarbejde med undervisningsministeriet, redegøres for forskellige principielle problemsstillinger omkring de gængse forventninger til anvendelsen af computere i musikundervisningen. Som en slags konklusion på denne del, fremhæver artiklen at computerteknologiens inddragelse i musikundervisning, oftest sker på den forkerte baggrund og med de forkerte formål og at teknologien kommer til at virke som "en musikhistorisk konservesfabrik".

Gennemgangen munder ud i en beskrivelse af forfatterens aktuelle forskningsaktiviteter, der koncentrerer sig om "at belyse og behandle de pædagogiske- og didaktiske muligheder og konsekvenser af anvendelsen af computerteknologi i undervisningen i forbindelse med musik".

Artiklen afsluttes med en kort oversigt over instituttets forskningsprofil inden for det musikteknologiske område, herunder en fremhævelse af prof. Finn Egeland Hansens store node-scannings-projekt, hvis første del - scanning og automatisk viderebehandling af trykte noder - afsluttes inden sommer.


Hele artiklen i PDF-format



Virtually No Reality

Virtually No Reality Dansk version 1996, 12p

English version at Popular Musicology Online 2000

arbejdspapirer fra 1996 om analysen af rockmusik, 29p



 

Lærlingens troldmand

artikel i IT og musikk i allmenlærerutdanningen, Rapport nr. 2 1998 Høgskolen i Hedmark, 14p

Artiklen belyser et snævert udvalg af de centrale aspekter omkring praktisk anvendelse af computere i musikalske sammenhænge. Der fokuseres på computeren i kreative processer: primært som redskab i forbindelse med kompositorisk og kompositorisk-lignende arbejde og sekundært som redskab i fx undervisning.

Artiklen i PDF-format

Hihm

 



 

Rapport om IT's indflydelse på fagdidaktikken i faget musik

Rapporten er udarbejdet for Undervisningsministeriet i 1997-98 af Asger Villemoes Nielsen, Claus Hartvig, Søren Thirup, Christian Vardinghus-Nielsen og Martin Knakkergaard

Rapporten, der er på i alt 30 sider, omfatter en beskrivelse af brugen af IT på alle uddannelsesniveauer samt en diskussion af “hvordan de informationsteknologiske redskaber kan komme til at gribe ind i fagets udvikling.” Den omfatter endvidere spørgeskemaundersøgelser på folkeskole-, gymnasie-, seminarie- og universitetsniveau samt bearbejdning heraf.

Formålet med rapporten er “at finde frem til, udfolde og fremskrive fagets styrker og svagheder ved anvendlese af informationsteknologi.”

Hihm

 



 

Signifikansanalyse

arbejdspapirer fra 1996 om analysen af rockmusik, 29p

Artiklen beskæftiger sig navnlig med den håndværks- og tilgangsmæssige side af analysen af populærmusik mhp. identifikation af det enkelte musikstykkes bærende signifikante elementer. Der gøres ingen forsøg på at foretage semantisk analyse eller tolkning, bortset fra de få tilfælde, hvor den givne syntaks er mere eller mindre entydigt semantisk betinget. Artiklen søger således at belyse, demonstrere og diskutere nogle metodiske og håndteringsmæssige problemstillinger vedrørende analysen af populærmusikalske strukturer, mens den ikke søger at gå nævneværdigt ud over de musikalske fakta, der kan fremanalyseres.

Artiklen kan rekvireres via email:

IfI



 

Gads Musikleksikon, 2003

Ca. 25% - 3.222 opslag - af dette leksikons i alt 12.778 osplag, en publikation som jeg sammen med Finn Gravesen også er hovedredaktør for.

Mine opslag fordeler sig som:

853 biografiske opslag samt

2.369 sagopslag

og andrager i alt 1.101.179 anslag svarende til 458 A4 sider (ca. 13% af hele leksikonets tekstmængde).

Hertil kommer billedtekster, tabeller, layout o.l. samt udarbejdelse af et knap 50 siders Musik- og filmtitelindeks for begge bind, med mere end 10.000 stikord

Se også etbindsudgave

 




 

Mediet er musikken - Om musik og multimedier

Publiceret i Multimedier Hypermedier Interaktive Medier, FISK-serien 3, Aalborg Universitetsforlag 1998, 15p



En oversigt over musikkens vilkår inden for multimedia.

Fisk3


Synopsis:
Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere nogle problemstillinger og modsætningsforhold som forfatteren mener gør sig gældende.

Hovedvægten er lagt på musikken som multimediets genstand i forbindelse med bl.a. musikkundskab, musikdistribution og musikundervisning. Foruden en belysning af kendetegn og betingelser vedrørende forholdet mellem musikken og digitalteknologien, inddrages også overvejelser omkring musikkens og i det hele taget lydens funktion inden for multimedia mere generelt.




 

Forskningsformidling

Oplæg ved Dansk Selskab for Musikforsknings Symposium om Dansk Musikforskning i det 21. århundrede i anledning af 50-året for stiftelsen af selskabet.

 

Proceedings fra symposiet DSFM2004

 


 

The Demise of the Musical Forum

M&M

Dansk titel Det musikalske forums undergang

Uddrag af et kapitel fra projektet Musik og Medier. Fremlagt som paper ved den 14. Nordiske Musikforskerkongres 11-14 august.

Abstract:

The complex relationship between music and its transmission determines the conditions of modern music practice regardless of style, genre or tradition. The new standards of music distribution and reception that modern media – and modern music technology – provide influence and bring about change in the way in which music develops. One important and evident consequence of this process is the way media has come to replace many, if not all functions of the traditional – historical – music forums such as the concert hall, the court, the church and the music institution. Yet, in contrast to these established music forums, media does not form an integral part of the musical discourse.

This calls for an exploration and discussion of the differences between medium and forum. While the forum may be regarded as an integral element of the music production and circulation, media can be seen as something external or autonomous to the practice of music: a means that merely transmits and reflects. This situation gives media the power to stabilise or de-stabilise, and perhaps even construct, the whole field of musical production and reception. This paper will explore these issues and go on to investigate some of the influences on musical practice and reception that have ensued as a result.

 


 

Figure out the Rhythm

M&M

Dansk titel Regn rytmen ud

Tal- og systemtænkning spiller en central rolle i vores – videnskabelige – forståelse af musikalske forhold. Selve den fororden tallene – og også den systemiske tænkning – medbringer synes at lette adgangen til og omgangen med det vi forstår som grundlæggende musikalske vilkår.

Tallet står frem som forståelseskonstituent i vores betragtning af frekvens og relationer mellem frekvenser. Tallet bliver som sådan bevægelsens livløse agent som uden videre lader sig udvide til også at omfatte – og systematisere – de 'langsomme' frekvenser, vi begriber aritmetisk som rytmer. Den komplekse – men i vid udstrækning ureflekterede – talforankrede systematik, der herved opstår, hvor forskelligartede eller vekslende regelmæssigheder og uregelmæssigheder ordnes i tilsyneladende ensartede regelmæssigheder, synes på mange måder at definere de objekter, den er skabt til at reflektere.

Gennem et kritisk resume af en af forfatterens tidligere analyser – Den Gyldne Shuffle – søger dette paper at diskutere disse forhold yderligere og i det hele taget aritmetikkens betydning og relevans for vores musikforståelse.



 

Tallets Favn

Bidrag til festskriftet Finn'sk Festskrift til professor Finn Egeland Hansen i anledning af hans fratræden, september 2005.

Udkastet er det første offentliggjorte skriftlige forsøg på at gennemføre en diskussion omkring tallets betydning for vores omgang med og forståelse af musikken og dens væsen. Som tekst falder det inden for forskningsprojektet Musik og medier, hvor det hører til den del, der beskæftiger sig med musikkens nære medier, dvs. de indretninger som virker med i formningen af musikken. Betydelige dele af paperet Figure out the Rhythm (ovf.) indgår i denne noget kortere artikel.

 

 



 

Gads Musikleksikon, 2005

 

”Folkeudgave” af Gads Musikleksikon I-II (se her).

I denne udgave er de to bind samlet i ét; der er færre illustrationer, men indholdet er det samme. Der er kun foretaget rettelser af især trykfejl og fødsels- og dødsdatoer, mens større ajourføringer og tilføjelser ikke har fundet sted.

 


 

 

 

Musikvidenskabens genstandsområder og kernefaglighed

Rekvireret oplæg til debatmøde for censorkorpset for musik, Aarhus Universitet 18.5.2006

Hent oplægget i PDF-format

 


 

Ready mates? Here come the ready-mades! M&M

 

Kapiteludkastet diskuterer i hvilken grad det går an overhovedet at tale om musik i film og reklamer.
Det er forfatterens opfattelse, at anvendelsen af musikalske udtryksmidler i forbindelse med levende billeder oftest snarere bør opfattes som del af filmens lydrum end som egentlige musikalske udtryk, hvad enten musikken er diegetisk motiveret eller ej. Musikken er til stede som en slags objet trouvé eller ready-made.
I langt de fleste tilfælde fremstår musik til levende billeder alene som middel, ikke som noget mål. Selv når der er tale om billedlægning af musik, synes musikkens udtryk trængt i baggrunden af synæstesiens tendens til betoning af det narrative og slet og ret af synets fortrinsstatus som dominerende sans: det foretrukne sansemæssige supplement til bestræbelsen på af få adgang til fortællingen.

Ready mates? Her come the ready mades skal indgå i første del af det hovedkapitel, der bærer den foreløbige titel Ceci n’est pas une pipe.
Som sådan føjer det sig til en række diskussioner, som fra forskellige vinkler og hypoteser søger at kortlægge og beskrive de måder som musikken optræder og fremstår på inden for navnlig en vesteuropæisk kultur- og forståelsesramme. Kapitlet er i lighed med en række af de øvrige kapitler bl.a. kendetegnet ved en spørgen ind til grænsen mellem musik og lyd, altså til hvornår vi opfatter et lydligt fænomen som musikalsk, og i forlængelse heraf til grænselinjen mellem musikalsk kodebestand og musikalsk udsagn.

Ready mates? Her come the ready mades er for så vidt et forsøg på under ét at behandle musikken i kulturelle felter, hvor den er eller i det mindste forekommer at være sekundær. Dvs. i sammenhænge hvor musikken – og lyden – ikke er anledning til fænomenets relevans, og hvor fænomenets udformning ikke er begrundet i dets musikalske indhold. Ud over filmmusik, musik i reklamer o.l. falder funktionel musik – muzak – og i mange tilfælde også lydsiden af installationskunst ind under denne feltafgrænsning.

 

 

 


 

Klingende tidsrum M&M

 

 

Artiklen indledes med en kort indføring i bl.a. sammenhænge mellem notationssystemer og musikforståelse. Indføringen konstaterer, at nutiden byder på musikformer, der kun vanskeligt kan forstås på dette grundlag og åbner for en forståelse af musik som kommunikation. Efter en kort beskrivelse af nogle af de opgavetyper musikken varetager i bl.a. moderne medier følger i afsnittet Musik og lyd i medier en kort drøftelse af funktionel musik. Afsnittet afsluttes med en problematisering af de redskaber, der står til rådighed for det indsigtssøgende og anvendelsesrettede arbejde med nye musikformer, både indenfor musikpsykologi og musikvidenskab. Herefter følger i to afsnit en summarisk indføring i begreberne tid og rum og i grundlæggende tidsopfattelser, inden artiklen i mere nærgående form diskuterer problemfelter i den måde forholdet mellem musik og tid traditionelt behandles på. De to sidste afsnit inden afrundingen drøfter mere indgående mulige samspil mellem klanglige forhold og oplevelse af tid, mens afrundingen konstaterer, at der er aktuelt behov for nye metoder og forståelsesformer bl.a. mhp. en kvalificering af lyd- og musiksiden i digitale medier.

 

 


 

 

Projekter